თვალის კლინიკა "ახალი ტექნოლოგიები - მაგო" გთავაზობთ უპრენცედენტო მკურნალობას. მხედველობის აღდგენა 1 საათში, ქირურგიისა და მედიკამენტების გარეშე!


კატეგორიები
ჩვენს შესახებ
ჩვენზე მედიაში
ჩვენი მეგობრები უცხოეთში
ჩვენი მისია
მაგოთერაპიის ავტორი და კლინიკის ხელმძღვანელი
კომპანია
მაგოთერაპიის ავტორი და კლინიკის ხელმძღვანელი

  მაგოთერაპიის  და  12 გამოგონების  ავტორი გახლავთ ,  აკადემიკოს სვიატოსლავ ფეოდოროვის მოწაფე, მედიცინის მეცნიერებათა  დოქტორი,პროფესორი, ქალბატონი  მაკა გოგიაშვილი.

 მაკა -  მარინა   გოგიაშვილი

 

                                 აკადემიური კვალიფიკაცია                                                     

 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი                                  1972-1978   დიპლომი      

სამკურნალო  ფაკულტეტი                                                                                                                                                                                              

 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი                                    1978-1979  დიპლომი                                                               

(კლინიკური ორდინატურა )  ქირურქის კვალიფიკაცია                                    

                                                                                                                              

  მოსკოვის თვალის მიკროქირურგიის                                                          1985-1989  დიპლომი                                                                                                                                                                                                                       კომპლექსი (  ასპირანტურა  )                                                                                      

                                                                                                                                                 

 როსტოვის   ნეიროკიბერნეტიკის   სამეცნიერო                                          1990  მოწმობა ინსტიტუტიინსტიტუტი (ნეიროსტიმულაციის კურსი )                                    

                                                                                                                                                                                                                                     

საბჭოთა კავშირის  სოციალური გამოგონების ფონდი.                               1991  მოწმობა                                                                          მოსკოვი     (ზოგადი სტიმულაციი კურსი)                                                            

 

რუსეთის დიპლომის   შემდგომი  განათლების აკადემია                          1993  მოწმობა              მოწმობა(დაბალ ინტენსიური   ლაზერო თერაპია  )  მოსკოვი                           

  მოსკოვის  თვალის მიკროქირურგიის ინსტიტუტი                                  1995-2000 დიპლომი    

                 ( დოქტორანტურა)                                                                               

 

 რუსეთის ფედერაციი  ნ.პ. ბეხტერევას   სახელობის                                   1998  მოწმობა

 ტვინის ინსტიტუტი  (ტვინის ფუნქციონალური ნეიროქიმი)                                                                                    

 

Cource on  “ Prevention of Bblndness”   Bethesda.                                       1999   

Marylend.,  Washington D.C.   U S A                                                          Certificate                                                                                      

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                          Cource  on” 0PHTHALMOMETRY,”    .Bethesda.Maryland.                          1999               

Maryland.    Washington D.C.     U S A                                                                Certificate                                                                            

 

                                              ს  ა მ უ შ ა ო     გ ა მ ო ც დი ლ ე ბა

 

1.ექიმთა  დახელოვნების ინსტიტუტი                                1981-1991         უმცროსი მეცნიერ  მუშაკი

 

2.საქართველოს სამედიცინო აკადემია                                 1992-1996         უფროსი მეცნიერ  მუშაკი

 

3.ოფთალმოლოგიური დღის კლინიკა“ ელექსირი“          1997-2006           დამფუძნებელი

 

4.ახალი ტექნოლოგიებისა და დანერგვის კავშირი

   “New Technologi  (  NT  )                                                              2005               დამფუძნებელი

 

5.თვალის  კლინიკა“ახალი ტექნოლოგიები -მაგო „                2011                ხელძღვანელი

 

                                      ს ა ზ ო გ ად ო ე ბ რ ი ვ ი         ა ქ ტ ი უ რ ო ბ ა

 

ნიუ იორკის  სამეცნიერო აკადემიის   ქმედითი წევრი                1996- 2006    მოწმობა   ID  437943                                                                                                                                      

 

 

 ევროპელ  ოფთალმოლოგთა საბჭოს წევრი                                     1997-2006         მოწმობა    ID  2571

 

 

ქალები სიცოცხლის და მშვიდობისათვის

(საქველმოქმედო ორგანიზაცია)                                                         1998   -2006        მოწმობა

 

 

საქველმოქმედო ორგანიზაცია 

Rotary International Club                                                                      1998-2006            სერტიფიკატი

 

 

 

 

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისთა                                       2004               სერტიფიკატი

ასოციაცია .    ზეპირი მოხსენება

“თვალის სნეულებათა   მკურნალობის  ახალი   მიდგომა”

 

 

 

საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა                                          2005  -  სერტიფიკატი    

 ასოციაცია .      ზეპირი მოხსენება

“ რატომ არის სათვალე თვალის ყავა რჯენი“

 

 

 

MEDICAL WOMEN”S INERNATIONAL ASSOCIATION                              2012  -  CERTIFICATE              

CENTRAL EUROPEAN REGIONAL CONGRESS .REPORT

How much do you know  about  new method of treatment                  2012   Certificate

of  Nystagmus and  Optical Nerve Atrophies.                                                    

 

საქართველოს  ექიმთა პოსდიპლომური                                                     2012  -  სერტიფიკატი

განათლების ასოციაცია. ზეპირი   მოხსენება

„მაგოთერაპიით  ნამკურნალები პაციენტების შორეული

შედეგები’

              

 

                                                        ნ ა ბ ე ჭ დ ი       შ რ ო მ ე ბ ი                                                                                                                                                                          

1975   თბილისის ივ. ჯავახიშვილს  სახელობის  სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტთა  სამეცნიერო საბჭოს 38 კონფერენცია “ ჰიპერთერმიული სინდრომი ბავშვთა ქირურგიის პრაქტიკაში“     გვ.181“         

 

1975 Ереван    17ая  Всесоюзная  конференция  Студенческого  Научного Общества  по Детской хирургии .  Материалы 17ой    Всесоюзной  конференция  Студенческого  Научного Общества  по Детской хирургии   “ К вопросу лечения переломов  костей   сочетанным переломом бедренной кости “ . стр   346                                                                                              

1976    КАЗАНЬ   18ая  Всесоюзная     конференция  Студенческого  Научного Общества  по детской хирургии  . Материалы 18ой    Всесоюзной  конференция  Студенческого  Научного Общества  по Детской хирургии. “  Комплексная энзимо терапия  гнойных ран“   стр  203      

 

1977 Уфа 19 ая  Всесоюзная     конференция  Студенческого  Научного Общества  по детской хирургии      Материалы 19ой    Всесоюзной  конференция  Студенческого  Научного Общества  по Детской хирургии     “  К вопросу лечения аппендикулярных  перитонитов  “ стр 179  

 

1978   BIALYMSTOKU     18 UCZELNIANA KONFERENCJA    WYDAWNICTWA UCZELNIANA AKADEMII.    MEDYCZNEJ W BIALYMSTOKU  Studenckich  kol   naukowych medykow

„К вопросу определения жизнеспособности ишемизированной кишечной петли “  стр 36

 

 1986  Школа Симпозиум   МОСКВА-ТЕЛАВИ

 Тезисы докладов Школа Симпозиум Москва- Телави 1986.    М Гогиашвили          „   “Молекулярная регенерация коллагена  в офтальмологии „ стр111      

 

1988 Медицинский реферативный журнал  номер 1.А И Ивашина М А Гогиашвили   „Исследование рефракционной  эффективности радиальной кератотомии в зависимости от надрезов „ стр11

 

1988  Рационализаторское  предложение  “ Способ определения минимального количества

 надрезов при радиальной кератотомии “                      Удостоверение   номер  753

 

 

 

1988  Медицинский реферативный журнал  номер 1 .   А И Ивашина М А Гогиaшвили                                                                          „Анализ рефракционной эффективности   кератотомических надрезов в зависимости от их количества ,  возраста пациента и оптометрических данных  “ стр11

 

1997 Gogiashvili M.,” Application of red and infrared laser in a complex treatment of  NYSTAGMUY and               OPTIKAL  NERVE  ATROPHIES “ The First   International Congress. Laser health’97“,Page 38  Limassal, Cyprus

 

1997Gogiashvili M., Abdushelishvili M.”, Effectiveness of laser therapy in treatment of AMBLYOPIA “ The First International Congress “Laser health’97”, Page 2. Limassal, Cyprus

 

1998 Гогиашвили М., Способ лечения частичной атрофии зрительного нерва, Москва., Российская Федерация. Патент на изобретение  # 2146909

1998   Гогиашвили М., Способ лечения аномалии рефракции  сочетанных с дисбинокулярной амблиопией,  Москва, Российская Федерация. Патент на изобретение # 2146910,  

 

1998 Гогиашвили М., Устройство для изучения остроты зрения, Москва., Российская Федерация. Свидетельство на полезную   модель # 14127. 

 

1998  Гогиашвили М., Устройство для лечения аккомодации, Москва, Российская Федерация. Свидетельство на полезную модель    # 13149.

 

2000   Гогиашвили М., Устройство для лечения врожденной дегенерации сетчатки, Москва, Российская Федерация. Свидетельство на полезную модель    # 14126.

 

2000  Гогиашвили М., Устройство для лечения амблиопии, Москва, Российская Федерация. Свидетельство на полезную модель  # 12918   

 

2000 Гогиашвили М., Устройство для тренировки зрения, Москва., Российская Федерация.,Свидетельство на полезную модель  #  14114

 

2000  Гогиашвили М., Устройство для тренировки зрения, Москва., Российская Федерация., Свидетельство на полезную модель  #   14127

 

2000   Гогиашвили М., Устройство для лечебного воздействийя  на глазное яблоко. Москва., Российская Федерация.,  Свидетельство на полезную модель  # 15455

 

2000 Гогиашвили М   Устройство для проверки  остроты зрения Москва., Российская Федерация.,  Свидетельство на полезную модель  # 14010

 

 

 

                                                                       ჯ ი ლ დ ო ე ბ ი

  1975    1 Премия   Ереванского Медицинского Института  за лучший доклад   на  Всесоюзной     конференция  Студенческого  Научного Общества   по Детской хирургии  

1978     თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი-საპატიო სიგელი სტუდენთა სამეცნირო წრეში  აქტიური მონაწილეობსათვის                

                                                  ე   ნ   ე   ბ   ი

ქართული          მშობლიური

რუსული            ბრწყინვალეთ

ინგლისური     კარგად