ექიმთან
მიღებაზე
ჩაწერა
 
ა მ ბ ლ ი ო პ ი ა
 
ეფექტური და უსაფრთხო  მხედველობის აღდგენა - მაგოთერაპიიდან ერთ საათში !
 
 სხვისთვის შეუძლებელი - ჩვენთვის  შესაძლებელია!!!
 
 

შედეგი ტესტირებიდან ერთ საათში -  გართულების და რისკის გარეშე  -20 წელზე მეტი  სტაბილური შედეგი

        

 

 

ა მ ბ ლ ი ო პ ი ა. 

 

 

ამბლიოპია - ეს არის სრული ან ნაწილობრივი მხედველობის დაქვეითება ერთ ან ორივე თვალზე, რომლის კორეგირებაც სათვალეებით და ლინზებით შეუძლებელია.
 

                   

 

 

რატომ  ვერ  ხედავს  თვალი  ამბლიოპიის  დროს.

 

   
ცუდად მხედველი თვალიდან ტვინამდე მიდის სუსტი ან ძალიან სუსტი იმპულსი.   ტვინი ვერ აღიქვამს ამ იმპულს, ვერ გადაამუშავებს მას და ვერ უბრუნებს თვალს სრულყოფილ გამოსახულებას. ამიტომაც გამოსახულება ხდება წაშლილი და არა მკვეთრი.     თვალი, რომელიც ცუდად ხედავს აღარ მონაწილეობს მხედველობის პროცესში და იხრება გვერდით, ამიტომაც მას „ზარმაც„ თვალს უწოდებენ.

 ბ ი ნ ო კ უ ლ ა რ უ ლ ი     მ ხ ე დ ვ ე ლ ო ბ ა:                  

ტვინს არ შეუძლია მხოლოდ ერთი თვალიდან მიღებული გამოსახულება გახადოს  სრულყოფილი  და ამიტომ, სიელმის  დროს ირღვევა შერწყმის უნარი ანუ  ბინოკოლურალური მხედველობა. 

შერწყმის უნარი საჭიროა იმისთვის, რომ ორივე თვალით მიღებული ინფორმაცია დავინახოთ სრულყოფილად და მკვეთრად განვარჩიოთ მხედველობის ველში მდებარე საგნების დეტალები. ამბლიოპიის დროს შერწყმის უნარი დაქვეითებულია, რაც დიდ დისკომფორტს უქმნის ადამიანს.  

 

 

 

როდის ვითარდება ამბლიოპია.

 

სიელმე    ანიზომეტროპია   ობსკურაციული სინდრომი
                                                                                                                                                                                                  
სიელმე არის თვალის/ბის არასიმეტრიული დგომა, როდესაც ერთი ან ორივე თვალი პერიოდულად იხრება ცხვირისაკენ, საფეთქლისკენ, ზემოთ ან ქვემოთ.
                                                                                                                                                                                                     ანიზომეტროპია ჰქვია იმ მდგომარეობას, როდესაც ორივე თვალის მხედველობის სიმახვილე და რეფრაქციები  მკვეთრად  განსხვავდება ერთმანეთისგან.                                                                                                                                                                                                         სხვა და სხვა დაავადებების დროს( კატარაქტა, პტოზი, რქოვანას შემღვრევა  და სხვა ), როდესაც   სინათლის სხივი ვერ აღწევს  ბადურამდე. საჭიროა ამ დარღვევების მკურნალობა ადრეული ასაკიდან.
               

 

 
 

გინდათ ჯანმრთელი შვილი -

დააკვირდით პატარას!ადრეულ ასაკში  ბავშვმა არ იცის და ვერ ხვდება, რომ ცუდად ხედავს. 
დაქვეითებული მხედველობა და მასთან დაკავშირებული პრობლემები აღიზიანებს ბავშვს და იგი  ხდება ჭირველი, ხშირად ტირის, დაქვეითებული აქვს სწავლის უნარი , რასაც მშობლები ხშირად ბავშვის სიზარმაცით, ცუდი განწყობით ან ხასიათის თვისებებით ხსნიან.
მხოლოდ მშობლებს მარტივი დაკვირვების შედეგად, შეუძლიათ საწყის ეტაპზე გამოავლინონ ბავშვის კონკრეტული თვალის სნეულება.ექიმთან დროული მიმართვა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც არსებობს მემკვიდრული ფაქტორი მომავალში ბევრ პრობლემებს აგარიდებთ.   
 
ს ი მ პ ტ ო მ ე ბ ი   ბ ა ვ შ ვ ე ბ შ ი:

  ჭუტავს თვალებს საგნის დათვალიერებისას.     მზეს ერთი და იგივე მხარეს უშვერს სახეს.                

  გამუდმებით ერთი და იგივე მხარეს ხრის თავს საგნის დათვალიერებისას.     ხშირად ისრისავს თვალებს, ეფხანება.

  უჩივის თავის ტკივილს განსაკუთრებით საღამოობით.     ხატვის ან წერის დროს ახლოს იხრება.
  ახასიათებს ხშირი ცრემლდენა და თვალის სიწითლე.     უჭირს სიბნელისადმი ადაპტაცია (ეცემა ცუდი განათების დროს).
  ერთი ან ორივე თვალი პერიოდულად ეხრება.     სწავლის დროს სირთულეები.

 

 

 

ერთი ან რამდენიმე სიმპტომის

აღმოჩენისას მიმართეთ ექიმს!

 

დაქვეითებული მხედველობა წაუშლელ კვალს ტოვებს ბავშვის ფსიქიკაში და აფერხებს მის განვითარებას.

 

 

 

    მ  ო  ზ  რ  დ  ი  ლ  ე  ბ  შ  ი

მოზრდილები როგორც წესი  მბლიოპიას  შემთხვევით, პროფილაქტიკური  ან  სავალდებულო შემოწმებისას აღმოაჩენენ, როდესაც პეროიდულად მხოლოდ ერთი თვალიდან იყურებიან.     
ვ ი ყ უ რ ე ბ ი თ      თ ვ ა ლ ი თ

ვ ხ ე დ ა ვ თ     ტ ვ ი ნ ი თ ! 


ამბლიოპიის დროს ხილული ორგანული პათოლოგია არ აღინიშნება. მხედველობის დაქვეითების მიზეზი არის მხედველობის ანალიზატორის ფუნქციონალური დარღვევები, რომლის აღდგენაც არსებული მეთოდებით საკმაოდ პრობლემურია.

 

ნ ო რ მ ა ლ უ რ ი   მ ხ ე დ ვ ე ლ ო ბ ი ს ა ს:

 

 

თვალი, სინათლის გამოსახულების ფოკუსირებას ახდენს ბადურაზე.

ბადურაზე სინათლის იმპულსები გარდაიქმნება ნერვულ იმპულსებად.

ნერვული იმპულსები ოპტიკური ნერვების მეშვეობით აღწევენ თავის ტვინის მხედველობის ცენტრში , სადაც ხდება მათი გადამუშავება, შედეგედ   ტვინი  სრულყოფილ გამოსახულებას  უბრუნებს თვალს.

 

                                                                                                                                                                   


ა მ ბ ლ ი ო პ ი ი ს   დ რ ო ს :

 

                                                                                                                                                              

ნერვული იმპულსი ვერ აღწევს მხედველობის ცენტრამდე.

ტვინი ვერ აღიქვამს ნერვულ იმპულსს, შესაბამისად ვერ ამუშავებს მას და ცუდად მხედველი თვალიდან გამოსახულება ხდება წაშლილი.

 

 

 

 
მ ა გ ო თ ე რ ა პ ი ი თ    მ ხ ე დ ვ ე ლ ო ბ ი ს    ა ღ დ გ ე ნ ა:
 

მაგოთერაპიით მკურნალობისას ,  კანის ზემოდან განთავსებული  სპეციალური  აპარატურის ზემოქმედებით, წამის 0,002 ნაწილში, ხდება   ბადურის ცენტრალურ ნაწილში ( მაკულიარულ ზონაში)  უჯრედების   პარაბიოტული მდგომარეობიდან გამოყვანა. ხდება ბადურის ელემენტების   ფუნქციურ სტრუქტურული აღდგენა, რაც უზრუნველყოფს სინათლის სხივის ნერვულ  იმპულსად ტრანსფორმირებას.უჯრედში მიმდანარე პოზიტიური ბიოქიმიური ცვლილებები , იწვევს იმავე სიჩქარით,ნერვული  უჯრედის  მემბრანული პოტენციალის გაზრდას ,  ნერვული იმპულსის გააქტიურებას . შედეგად  ნერვული იმპულსი უკვე აღწევს თავის ტვინში-მხედველობის ცენტრამდე  და თვალის წინ ჩნდება მკვეთრი და მკაფიო გამოსახულება. ათ   დღიანი პროცედურების  დროს , რომელიც  საჭიროა  მიღებული შედეგის გასმყარებლად,ტვინის შესაბამისი ნაწილები „ სწავლობენ „  ნერვულ იმპულსებზე რეაგირებას. ეს და სვა მრავალი ფაქტორი განაპირობებენ არა მარტო მხედველობის აღდგენას, არამედ მიღებული შედეგის სტაბილურობას 20 წელზე მეტ ხანს

იხილეთ მეტი → მაგოთერაპია 

 

 

 

მ ა გ ო თ ე რ ა პ ი ი თ    მ კ უ რ ნ ა ლ ო ბ ი ს      შ ე დ ე გ ე ბ ი:

 

 

ხდება მთლიანი ან ნაწილობრივი მხედველობის აღდგენა.    რამდენჯერმე ოპერირებული თვალიც, ღებულობს სიმეტრიულ დგომას.   შერწყმის უნარი ანუ ბინოკულარული მხედველობა უახლოვდება ან ხდება ნორმა
               
თვალის გადახრისას (სიელმის) დროს კლებულობს გადახრის კუთხე.   შედეგი სტაბილურია 20 წელზე მეტი  
 
 

                                                             
                                                                                                   

 

 
რ ა ზ ე   ს ა უ ბ რ ო ბ ე ნ   ჩ ვ ე ნ ი   პ ა ც ი ე ნ ტ ე ბ ი: